OSP Mnich

Historia

sciana3Początki OSP Mnich sięgają 1924 roku, kiedy to w pierwszą niedzielę maja zebrali się wszyscy mieszkańcy Mnicha w starej szkole na pierwszym zebraniu Ochotniczej Straży Pożarnej.


Pierwszym założycielem OSP był Paweł Kojzar. Na tym spotkaniu wybrano komendanta, Emila Dawida. Postanowiono także, że zakupi się parcelę pod budowę strażnicy. Tak też uczyniono i mieszkańcy Mnicha rozpoczęli wznoszenie własnej remizy. Wiele prac wykonano w czynie społecznym. W 1926 roku budowa została zakończona i nastąpiło poświęcenie obiektu przez księdza Olszaka ze Strumienia.


W działalność OSP w 1930 roku duży wkład wniosły kobiety, które pod dowództwem Stefanii Bura utworzyły sekcję samarytanek. W tych latach strażacy wykazali się również przy pracach związanych z budową kościoła i innych obiektów w Chybiu.


W 1934 roku ufundowano wóz konny oraz ręczną pompę, którą podarował hrabia Czajkowski. Poświęcenia wozu dokonał ksiądz Wiktor Kubaczka z Chybia. W 1938 roku zakupiono pierwszą motopompę o wydajności 200 litrów na minutę.


Wraz z rozpoczęciem II Wojny Światowej Zarząd OSP został rozwiązany, a działalność częściowo zawieszona.
13 października 1945 roku w obecności komendanta powiatowego został wybrany nowy zarząd OSP, w którego skład weszli: Emil Kocur - komendant, Jan Ciemała - zastępca komendanta, Wiktor Świerkot - sekretarz.


Wojna wyrządziła ogromne szkody w naszym regionie i ucierpiała również nasza remiza, w której został zniszczony dach. Strażacy oraz okoliczni mieszkańcy podjęli się od razu szybkich napraw.


Nie ma pożaru, gdzie nie było naszych strażaków. Konie Franciszka Żura oraz Józefa i Edwarda Krupów zostały tak wytresowane, że same podążały do remizy na sygnał syreny alarmowej, nic dziwnego, że zawsze pierwsi przy pożarze byli mniszanie.

 

 

W 1947 roku dowódcą drużyny żeńskiej mianowano druhnę Emilię Strządałę. Wybrano również nowego komendanta, którym został Józef Michalik. W 1948 roku zakupiono motopompę o wydajności 200 litrów na minutę. W tym okresie przy OSP działało kółko teatralne, którym kierował Alojzy Gmuzdek oraz Jan Węglorz. Przedstawiono spektakle w Mnichu oraz okolicy. W 1952 roku Zarząd zakończył swą kadencję i powołano nowy, w skład którego weszli: Ludwik Chybiorz - komendant, Alojzy Gmuzdek - zastępca komendanta ds. kultury, Józef Kopiec zastępca komendanta do spraw technicznych, Stefan Staroń - sekretarz.


Podjęto także prace budowlane i renowacyjne. Powstało ogrodzenie wraz z bramami oraz zamontowano nową syrenę elektryczną. W 1955 roku Komenda Powiatowa powiadomiła OSP, że w zamian za pompę SKML-200 otrzyma pompę M-800. W tymże roku Stefan Kajstura został nowym sekretarzem. Zarząd podejmuje decyzję o zakupie samochodu "Opel Bilitz" i przerobieniu go na wóz bojowy. Przebudowa samochodu dokonana została w Cukrowni w Chybiu.


Rok 1959 jest znów rokiem sprawozdawczym. Wybrano nowy Zarząd w składzie: Marceli Drapa - prezes, Ludwik Chybiorz - naczelnik, Eugeniusz Michalik - zastępca naczelnika, Leopold Strządała - sekretarz.


Podstawowym zadaniem Zarządu staje się budowla sali tanecznej; występuje jednak wiele trudności w realizacji tego planu, ale dzięki uporowi strażaków w 1961 roku OSP otrzymała zgodę na budowę. Strażacy wsparci przez mieszkańców przystąpili do powiększenia remizy. Budowa sali zakończona została w 1966 roku.


W tymże roku sprawujący władze Zarząd zakończył swoją kadencję, a na jego miejsce wybrano nowy w następującym składzie: Alojzy Gmuzdek - prezes, Ludwik Chybiorz - naczelnik, Eugeniusz Michalik - zastępca naczelnika, Jan Stokłosa - sekretarz.


Parę miesięcy później Zarząd przystąpił do budowy kuchni oraz magazynu. Przywóz żwiru oraz piasku dokonuje się w czynie społecznym i budowa postępuje w szybkim tempie. Po zakończeniu budowy w strażnicy zostaje uruchomiona klubo-kawiarnia pod patronatem Gminnej Spółdzielni.


W 1968 roku nastąpiła kolejna zmiana Zarządu - wybrano: Leopolda Strzałę - na stanowisko prezesa, Eugeniusza Michalika - na stanowisko naczelnika, Jana Stokłosę - na stanowisko zastępcy naczelnika, Erwina Turka - na stanowisko sekretarza.W maju 1971 roku wóz bojowy uległ wypadkowi, a wraz z nim mniscy strażacy. Zarząd postanawia zakupić nysę - nowy samochód bojowy.

 

sciana4

W 1972 r. nowym naczelnikiem został Jan Stokłosa. W tym samym roku zakupiono samochód star 25 i przerobiono go na samochód bojowy. Jednostka posiada 2 samochody i należy do najaktywniejszych w powiecie cieszyńskim. W tych latach zaczyna się myśleć o budowie nowej remizy, a w pierwszym etapie o zakupie działki pod budowę.


W 1975 r. Po upływie kadencji kolejnego Zarządu wybrano nowe władze: Leopold Strządała - został prezesem, Jan Stokłosa - naczelnikiem, Bronisław Zieliński - zastępcą naczelnika, Erwin Turek - skarbnikiem, Józef Zieliński - sekretarzem, Jan Strządała - gospodarzem.


W 1976 r. zakupiono parcelę pod budowę nowej strażnicy. Działkę tę zakupiono od pana Józega Ochodka. Zrezygnowano jednak z tego projektu na rzecz budowy kościoła w Chybiu. Strażacy podbudowani rozpoczęciem działań zmierzających do budowy nowej remizy zaczęli poszukiwać projektu odpowiadającego ich wyobrażeniu. Zaczynają także zbierać środki na ten cel.


Rok 1977 jest rokiem sprawozdawczym i wybiera się nowy Zarząd w składzie: Jan Żyga - prezes, Bronisław Zieliński - naczelnik, Jan Stokłosa - zastępca naczelnika, Erwin Turek - skarbnik, Henryk Żur - sekretarz.


W tym okresie bardzo wysoką aktywność wykazał Józef Zieliński, który zajmował się renowacją samochodu i sprzętu pożarniczego. Strażacy aktywnie dążyli do zgromadzenia materiałów i pieniędzy na budowę nowej strażnicy.


W 1978 następują kolejne zmiany personalne, mianowicie: Eugeniusz Michalik - został prezesem, Bronisław Zieliński - naczelnikiem, Bogdan Biel - zastępcą naczelnika, Erwin Turek - skarbnikiem, Henryk Żur - sekretarzem.


W tych latach występują różne problemy związane z rozpoczęciem budowy nowej strażnicy. W styczniu 1981 roku wybrano nowego prezesa, którym został Jan Stokłosa, a w roku 1982 powołuje się komitet budowy strażnicy w składzie: Emil Kuboszek - przewodniczący, Alojzy Jezusek - I zastępca, Jan Stokłosa - II zastępca. Komitet ten przystępuje do zbiórki pieniędzy oraz przygotowuje dokumentację potrzebną do budowy strażnicy. W 1983 powołuje się nowy Zarząd, w składzie: Jan Stokłosa - prezes, Bronisław Zieliński - I wiceprezes i naczelnik, Alojzy Strządała - II wiceprezes, Henryk Żur - sekretarz, Erwin Turek - skarbnik, Jan Strządała - gospodarz.


2 stycznia 1984r. OSP otrzymała oficjalną zgodę na budowę strażnicy od naczelnika gminy Chybie. W maju 1985 roku zatwierdzono plan budowy strażnicy. W 1986 roku na zebraniu sprawozdawczym Zarząd zdał relację ze swej działalności, a walne zgromadzenie udzieliło mu poparcia i powołuje na następną kadencję. W 1987 wykonano w stanie surowym część A nowej strażnicy. W tym też roku OSP zajął pierwsze miejsce we współzawodnictwie jednostek gminy Chybie.


W 1987 roku wmurowano akt erekcyjny, w tym samym roku jednostka otrzymała samochód bojowy. W 1989 roku strażacy przenieśli swą siedzibę do nowej strażnicy, natomiast stara remiza została sprzedana.

sciana2W marcu 1991 roku ze względu na stan zdrowia urzędujący prezes ustąpił ze stanowiska, a na jego miejsce powołano nowego, którym został Józef Zieliński. Kilka miesięcy później nastąpiło przekazanie nowej strażnicy, a od Komendy Rejonowej Straży Pożarnej w Cieszynie OSP otrzymuje samochód gaśniczy.


W marcu 1992 roku Zarząd wystąpił z inicjatywą ufundowania sztandaru dla jednostki.


W 1996 r. powołano nowy Zarząd, na czele którego stanął Alojzy Strządała. W tym też czasie nasza jednostka została przyłączona do Krajowego Systemu Przeciwpożarowego. Zarząd ten podjął prace konserwacyjne oraz zagospodarowuje teren wokół strażnicy. Wybudowana strażnica należy do największych w naszym regionie. W jednej z części budynku otwarto sklep spożywczy, niektóre pomieszczenia przekazano na potrzeby szkoły podstawowej, a tylną część wynajęto spółce Synchronizator. Społeczeństwo ma także możliwość korzystania z dużej kuchni oraz sali tanecznej, na której są organizowane zabawy oraz wesela.

 

Kolejnym ważnym wydarzeniem był zakup używanego ciągnika balastowego "Tatra 815". Po przyjeździe wymienionego pojazdu strażacy naszej jednostki przystąpili do przygotowania go do karosacji. Lakierowania kabiny, podwozia oraz konserwacji dokonał nieodpłatnie pan Wiesław Kuboszek we własnej lakiernii, natomiast materiały zostały zakupione ze środków własnych OSP. W drodze przetargu wybrana została firma OSINY która dokonała zabudowy pojazdu zgodnie z dostarczoną wcześniej specyfikacją.

W taki sposób powstał samochód GCBA 8/32 który w kwietniu 2001 roku uroczyście został oddany do użytku i służy w naszej jednostce do dnia dzisiejszego.

Kolejne lata to okres prężnej działalności. Udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ćwiczeniach, zawodach sportowo-pożarniczych , pracach kulturalno-oświatowych oraz gospodarczych. Rozbudowana została część sklepowa z przeznaczeniem na lokalną piekarnie. Wyremontowano pomieszczenia zajmowane przez Szkołę Podstawową a także wymieniono okna na dużej sali, na której organizowane są zabawy i wesela.

W roku 2008 zakupiono samochód VW T4 który przystosowano do celów pożarniczych w firmie Bonex. Pojazd wyposażono w sprzęt pod kątem Ratownictwa Drogowego.

Na wykonanie zabudowy oraz zakup wyposażenia w/w pojazdu OSP otrzymała dotacje i darowizny od sponsorów a także użyła środków własnych.

W 2010 roku obok samochodów pożarniczych - stanął ponton "BRIG" co skutkowało powstaniem Specjalistycznej Sekcji Ratownictwa Lodowego i Nawodnego w stopniu podstawowym.

W 2011 roku wybrany został nowy zarząd, dziesiątym z kolei prezesem został Roman Turek. Vice-Prezesem został Piotr Czembor, Naczelnikiem - Bronisław Zieliński, Zastępcą Naczelnika - Rafał Zieliński, Sekretarzem - Andrzej Piela, Skarbnikiem - Henryk Żur, Kronikarzem - Zbigniew Pudełko, Gospodarzem - Stanisław Stokłosa natomiast Członkiem Zarządu - Komendant Gminny - Władysław Kajstura.

Rok 2012 był dla naszej jednostki bardzo pracowity. Gościliśmy przedstawicieli Władz Straży Pożarnej oraz Władz Samorządowych woj. Śląskiego- wszystko to za sprawą III Zjazdu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Śląskiego na którym obecny był również Prezes Oddziału Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP w Warszawie druh Waldemar Pawlak.

Zabieganie o unowocześnienie posiadanego sprzętu skutkowało w 2013 roku pozyskaniem z przekazania z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach - średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego na podwoziu Renault Midlum zabudowanego przez firmę ISS Wawrzaszek.

W jubileuszowym 2014 roku - jednostka liczy 135 członków w tym 26 kobiet oraz 3 członków honorowch. Na swoim wyposażeniu posiada dwa samochody ratowniczo-gaśnicze: Ciężki Samochód Ratowniczo-Gaśniczy TATRA oraz Średni Samochód Ratowniczo-Gaśniczy z funkcją ratownictwa technicznego Renault Midlum. Oba pojazdy są w pełni wyposażone w sprzęt niezbędny do prowadzenia skutecznych działań ratowniczo-gaśniczych.

1797491_626298897425902_299025850_n

artequo.pl web|print|design