OSP Mnich

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym

Ochotnicza Straż Pożarna w Mnichu, Mnich ul. Kopernika 15 ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na „Dostawę Lekkiego Samochodu Terenowego Ratownictwa Wodnego i Poszukiwawczego”

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia jest dostępna na stronie internetowej www.ospmnich.pl

Specyfikację można uzyskać również w siedzibie zamawiającego lub pocztą.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowego lekkiego samochodu ratownictwa wodnego i poszukiwawczego o następujących parametrach technicznych i wyposażeniu:

LP.

WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO


I.

Podwozie z kabiną


1

Pojazd fabrycznie nowy. Rok produkcji podwozia nie starszy niż 2015.

Podać markę i typ samochodu


2

a) Pojazd winien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym" oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia.


3

Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne w technologii LED. Na dachu kabiny zamontowana belka LED z napisem STRAŻ wraz z urządzeniem akustycznym. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. W przedziale sprzętowym winien znajdować się głośnik. Dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie LED z przodu pojazdu.


5

Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, o mocy min. 135 KM

Skrzynia biegów manualna min 5 biegowa


6

Maksymalna wysokość pojazdu bazowego – 1780mm

Maksymalna szerokość pojazdu bazowego - 1815mm


7

Napęd terenowy (4x4), możliwość blokady mechanizmów różnicowych osi tylnej. Zawieszenie Przednie Niezależne z wahaczami, Zawieszenie Tylne resor piórowy.


8

Kabina załogi fabrycznie czterodrzwiowa, jednomodułowa w układzie miejsc 1+1+3 (siedzenia przodem do kierunku jazdy).

Kabina wyposażona w :

- klimatyzację fabryczną min. manualną

-radio CD,

- szyby przednie i tylne opuszczane elektrycznie

- wszystkie fotele wyposażone w pasy bezpieczeństwa bezwładnościowe

- fotel dla kierowcy z regulacją odległości i pochylenia oparcia

- nawigacja GPS min 5 cali z wgranymi mapami Polski

- układ kontroli trakcji

- układ stabilizacji toru jazdy

- przednie poduszki powietrzne min. 2 szt.


9

W kabinie zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1 – 25W, min 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz dostarczony przez zamawiającego. Motorola GM360 lub równoważny.


10

Minimalny prześwit podwozia w najniższym punkcie 200 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia.


11

Dopuszczalna masa całkowita min 2850 kg.


12

Kąt natarcia oferowanego pojazdu- nie mniejszy niż 32,5° - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.


13

Kąt zejścia nie mniejszy niż 24,5° - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu.


14

Kolor :

- elementy nadwozia koloru czerwonego fabrycznego Rall 3000 lub zbliżony za wyjątkiem zderzaka tylnego dopuszcza się kolor czarny lub szary .


15

Tapicerka w ciemnej tonacji odporna na rozerwania.


16

Wszelkie funkcje użytkowe wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50°C.


17

Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać przejazd min. 800 km, przy założeniu średniego spalania podanego przez producenta.


18

Średnie spalanie w cyklu mieszanym max. 8l/100km


19

Pełno wymiarowe koło zapasowe do stałego przewożenia w pojeździe.


20

Pojazd wyposażony w hak holowniczy i gniazdo dostarczone przez zamawiającego


21

Układ hamulcowy pojazdu wyposażony w system ABS.


II

Zabudowa


1

Przestrzeń załadunkowa wyłożona tworzywem PCV


2

Pojazd należy wyposażyć w wyciągarkę o napędzie elektrycznym zamontowaną z przodu pojazdu, o sile uciągu min. 4 t. z liną o długości co najmniej 20m. Wyciągarka wyposażona w układ sterowania i rolkową prowadnicę liny.


3

Tylny zderzak w formie stopnia dodatkowo osłaniający tylną część pojazdu.


III

Wymagania dodatkowe


1

Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia objęty był 24-miesięczną gwarancją.


2

Pojazd wyposażony co najmniej w 1 klin pod koła, zestaw narzędzi naprawczych, klucz do kół, podnośnik , trójkąt ostrzegawczy, apteczkę, gaśnicę proszkową, kamizelkę ostrzegawczą.


3

W pojeździe należy zapewnić miejsce do przewozu i wykonać oraz zamontować uchwyty do zamocowania wyposażenia będącego w posiadaniu Zamawiającego

  • agregat prądotwórczy
  • torbę PSP R1 plecakową
  • zapór przeciw powodziowych
  • sprzętu do ratownictwa wodnego umieszczonego w skrzyniach
  • klatek do przewozu dwóch psów ratowniczych

Rozmieszczenie sprzętu wykonane zgodnie z ustaleniami zamawiającego, ustalone przed odbiorem pojazdu.


4.

Pełen bak paliwa w pojeździe w dniu odbioru.


Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania sprzętu i urządzeń o równoważnych parametrach technicznych. W takim przypadku, zgodnie z art. 30 ust. 5 ustawy Pzp Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne do opisywanych przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego sprzęt i urządzenia spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Podstawową formą wykazania, że urządzenia są równoważne jest przedstawienie szczegółowej specyfikacji technicznej.

CPV:   34.14.42.10-3

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Nie przewiduje się zawarcia umowy ramowej.

Nie przewiduje się wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Nie przewiduje się zamówień uzupełniających.

Termin wykonania zamówienia: 10.12.2015 r.

Wykonawcy winni spełniać następujące warunki

A. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1. spełniają warunki, dotyczące:

a) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania,

b) posiadania wiedzy i doświadczenia,

c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

d) sytuacji ekonomicznej i finansowej;

2. nie podlegają wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych;

B.

W zakresie warunków opisanych w pkt. A.1. zamawiający  nie precyzuje szczegółowych wymagań.

Opis sposobu dokonywania oceny spełniania warunków

W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy należy przedłożyć:

1. oświadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych wg załącznika nr 2 do siwz,

W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć:

1. oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 wg załącznika nr 3 do siwz,

2. aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji   o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, winien złożyć dokumenty określone w pkt VI.5. specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Wadium: Zamawiający odstąpił od żądania wadium.

Kryterium oceny ofert: cena 90%

średnie spalanie 10%

Oferty należy składać na adres: Urząd Gminy w Chybiu, ul. Bielska 78, pok. nr 2 – biuro obsługi klientów (parter) do dnia 23.09.2015 r. do godz. 13.30.

Otwarcie ofert odbędzie się dnia 23.09.2015 r. o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy w Chybiu, pok. 15 (II piętro).

Termin związania ofertą: 30 dni.

Ogłoszenie zostało zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 15.09.2015 r.

Ogłoszenie zostało zamieszczone na tablicy ogłoszeń w dniu ……………………………….

Ogłoszenie zostało zdjęte z tablicy ogłoszeń w dniu ………………

1.Ogłoszenie o przetargu:

http://sendfile.pl/pokaz/494362---LaEZ.html

2.Specyfikacja istotnych warunków zamówienia:

http://sendfile.pl/pokaz/494569---ronl.html

3.Oferta:

http://sendfile.pl/pokaz/494573---kvEM.html

4.Oświadczenie wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu:

http://sendfile.pl/pokaz/494318---73sj.html

5.Oświadczenie wykonawcy o niepodleganiu wykluczeniu z postępowania:

http://sendfile.pl/pokaz/494327---GIeE.html

6.Umowa na dostawę:

http://sendfile.pl/pokaz/494340---lM1Y.html

 

ZAPYTANIA I ODPOWIEDZI DO SIWZ 

http://sendfile.pl/pokaz/501410---VKDt.html


artequo.pl web|print|design